کتاب چه چیزهایی ارزشمند هستند؟

اثر جان مارک فالکنهاین از انتشارات صابرین - مترجم: برزو سریزدی-ادبیات کانادا

One of the most important gifts we can offer a child is passing along to them the values that will help them form their own sense of what is important—a sense of what REALLY matters. In What Really Matters? A Kid’s Guide to What’s Really Important in Life, author John Mark Falkenhain, O.S.B., helps both children and adults reflect on those things in life which are most important, especially respect, relationships, and love.


خرید کتاب چه چیزهایی ارزشمند هستند؟
جستجوی کتاب چه چیزهایی ارزشمند هستند؟ در گودریدز

معرفی کتاب چه چیزهایی ارزشمند هستند؟ از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب چه چیزهایی ارزشمند هستند؟


 کتاب نانسی می داند
 کتاب خانم خفاش
 کتاب خانم سوسک
 کتاب یک حیوان عجیب
 کتاب هر وقت خوک ها پرواز کنند
 کتاب بزرگ زیباست