کتاب چگونه کمتر از نود ثانیه دیگران را مجذوب کنیم؟

اثر نیکلاس بوتمن از انتشارات جمهوری - مترجم: نصیبه حسین پور-ادبیات کانادا
خرید کتاب چگونه کمتر از نود ثانیه دیگران را مجذوب کنیم؟
جستجوی کتاب چگونه کمتر از نود ثانیه دیگران را مجذوب کنیم؟ در گودریدز

معرفی کتاب چگونه کمتر از نود ثانیه دیگران را مجذوب کنیم؟ از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب چگونه کمتر از نود ثانیه دیگران را مجذوب کنیم؟


 کتاب نیکس بدجنس
 کتاب بحران اقتصاد جهانی
 کتاب خانواده ها در دنیای امروز
 کتاب نمایش روسی و شرق برلین
 کتاب خانواده درمانی هیجان مدار با کودکان و مراقبان
 کتاب یونگ، بوبر و تائوئیزم